بنای اداری- تجاری زند
1394
طراحی فاز یک
کارفرما: آقای رضا رحمانی
 
زیربنا 600 متر مربع
فیروزآباد، فارس
 
 

 

   

   

 

 

ساختمان تجاری اداری زند در سه سطح طراحی شده است. طبقه میانی کمی از زمین بلندتر نشسته است و نیم طبقه ای در خود دارد و بخش اصلی بنا است. طبقه زیرین را فضاهای تجاری کوچک شکل داده اند و طبقه بالا کاربری اداری دارد. 

بخش میانی کمی از جداره اصلی نما عقب نشسته است و سکویی برای ورود به بنا ایجاد کرده است. نما دو پوسته است، پوسته بیرونی شفاف و شیشه است و ورودی بنا را تعریف می کند و پوسته درونی از سنگ و نیمه شفاف است.