دفتــر معمـــاری 63؛ طـراحی روشمند فضــا
Studio 63; Spatial Design Solution

 

دفتر معماری ۶۳، در طراحی های خود در پی به کارگیری معماری برای بهبود زندگی و محیط ساخته پیرامون است. ایده و انگیزه ما برای کاوش و طراحی، ایجاد کیفیت، راحتی، کارایی، و لذت بخش شدن فضای زندگی روزمره است.

دیدگاه ما در معماری، توجه همزمان به ساختار فیزیکی بنا و بستر اجتماعی و طبیعی آن است. برای طراحی یک بنا، الگوهای رفتاری و اجتماعی کاربران، زمینه اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامون، و الگوها و دانش ساخت را بررسی می کنیم؛ 
و به دنبال جستجویی روشمند برای یافتن راهکارهای خلاقانه و نو در برخورد با مساله طراحی، تعامل با بستر طرح و بازآفرینی الگوهای ارزشمند بومی به زبان امروزی هستیم.