ویلا سنگده
1393
طراحی فاز یک
کارفرما: آقای محمد هاشم رکن
 
زیربنا 350 متر مربع
سنگده، مازندران
 
 

 

 

ویلا سنگده در میان کوه های مرتفع و پوشیده از درخت در روستای سنگده مازندران واقع شده است. 

با توجه به شیب زمین و مناظر اطراف، بنا در دو سطح ارتفاع طراحی شده است: حیاط شمالی و ورودی ویلا در ارتفاع بالاتر، و حیاط جنوبی و ورودی پارکینگ در ارتفاع پایین تر. در این تقسیم بندی، فضای توقف خودرو در طبقه پایین از دید پنهان شده تا ارتباط بهتری با طبیعت اطراف برقرار شود. بنا، بر روی سطح زمین گسترده شده است تا علاوه بر پرهیز از افزایش ارتفاع و مسدود کردن منظره، از ترکیب ساختمان با فضای باز، فضای داخلی و خارجی متنوع ایجاد شود.

در ساماندهی فضاهای داخلی، سه بخش اصلی در نظر گرفته شده است: 
ـ بخش ورودی و نشیمن با ارتفاع بلند (دبل هایت) که به کوه های جنوبی نظاره می کند؛ 
ـ بخش آشپزخانه و غذاخوری که در مرکز ویلا قرار گرفته، به حیاط داخلی و کوه های شمالی نظاره دارد و در عین ارتباط مستقیم با نشیمن فضایی مستقل است؛ 
ـ بخش خواب ها در دو طبقه، اتاق خواب های اصلی در همکف و سوییت مهمان در طبقه پایین که با حیاط جنوبی ارتباط دارد. 

نمود خارجی این تفکیک فضایی در حجم بنا به صورت خانه های با مقیاس کوچک تر دیده می شود تا علیرغم درصد بالای سطح اشغال زمین، حجم بنای ساخته شده با بافت طبیعی و روستایی در تناقض نباشد. 

 

 

در طراحی ویلا سعی شده است از تنوع مناظر اطراف استفاده شود. با توجه به این که ارتفاع بنای همسایه جنوبی بخش قابل توجهی از دید به سمت کوه های جنگلی را مسدود کرده است، چرخش بیست و پنج درجه بخش نشیمن بهترین امکان برای دیدن مناظر روبرو را فراهم آورده است. فضای نیم طبقه نشیمن، با توجه به ارتفاع، بیشترین دید به جنگل رو به رو را دارد. ارتباط و دید اصلی آشپزخانه و فضای غذاخوری به فضای باز نیمه محصور شمالی است. اتاق های خواب از یک سو به منظر کوه های شرقی، و از سمت دیگر به حیاط های شمالی و جنوبی دید دارند.