بنای مسکونی سنجابی
1393
طراحی نما و بازبینی پلان
 
زیربنا 1800 متر مربع
خیابان سنجابی، تهران