مسکونی چیذری- همکار طراحی
1387
همکار طراحی، زهرا خانیکی 
مشاور معماری: دفتر معماری بن سار، محمد مجیدی
 
زیربنا 1200 متر مربع
خیابان چیذری، تهران
عکس: علی دقیق
 

 

 

 

- رتبه اول بناهای مسکونی آپارتمانی جایزه معمار 1393