بنای مسکونی بهار
1388
طراحی فاز یک، فاز دو، اجرا
کارفرما: شرکت نعیم
 
زیربنا 500 متر مربع
خیابان دامپزشکی، تهران