خانه فرهنگ
1396
طراحی فاز یک و دو
کارفرما: آقای علی میری
 
زیربنا 350 متر مربع
خیابان جمالزاده، تهران